Додаток 1

Наказ № -а/г

ПОЛОЖЕННЯ
про відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції
КЗ «Жмеринський ліцей №1»

1. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції КЗ «Жмеринський ліцей №1» (далі - відповідальна особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора КЗ «Жмеринський ліцей №1».

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Відповідальна особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства. Уповноважена особа підзвітна директору КЗ «Жмеринський ліцей №1».

4. Основними завданнями відповідальної особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Відповідальна особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам КЗ «Жмеринський л]цей №4» роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників КЗ «Жмеринський ліцей №4», вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4)надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5)у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6)у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками КЗ «Жмеринський ліцей №1», а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7)веде облік працівників КЗ «Жмеринський ліцей №1», притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8)взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9)розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників КЗ «Жмеринський ліцей №1» до вчинення корупційних правопорушень.

5.Втручання у діяльність відповідальної особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на відповідальну особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

6.Відповідальна особа має право:

1) отримувати від працівників КЗ «Жмеринський ліцей №1» інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників КЗ «Жмеринський ліцей №1» усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витратив зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед директором КЗ «Жмеринський ліцей №1» питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

7.Відповідальна особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Відповідальна особа КЗ «Жмеринський ліцей №1» під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій КЗ «Жмеринський ліцей №1», документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

8.Відповідальна особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються КЗ «Жмеринський ліцей №1», з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту КЗ «Жмеринський ліцей №1» в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

9.Директор КЗ «Жмеринський ліцей №1» сприяє створенню умов для виконання на належному рівні відповідальною особою покладених на неї завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 12

Коментарi